Juridische verklaringen

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Door deze website te bezoeken en te bekijken stemt u in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken. Daarom verzoeken wij u dringend de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt. Wij wijzen u erop dat Idorsia deze voorwaarden om ongeacht welke reden te allen tijde zonder verdere kennisgeving kan herzien of beëindigen. Aangezien u door dergelijke wijzigingen gebonden bent, dient u regelmatig deze pagina te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bekijken.

1. Uitsluitend niet-commercieel en persoonlijk gebruik
Tenzij anders aangegeven is deze website beschermd door auteursrechten. U mag de informatie op deze website derhalve uitsluitend voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik downloaden, elektronisch kopiëren, afdrukken of tonen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Idorsia vereist. Idorsia garandeert echter niet dat uw gebruik van informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van een derde.

2. Auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten
De auteursrechten, handelsmerken, patenten, eigendomsinformatie, producten en andere eigendomsrechten die op deze website zijn opgenomen of waarnaar op deze website wordt verwezen (de "Rechten") zijn het exclusieve eigendom van Idorsia Pharmaceuticals Ltd of andere respectievelijke eigenaren. Er wordt u geen licentie of recht toegekend of verleend op enige van deze Rechten.

3. Linking en framing
Links naar deze website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze website door middel van hotlinking, inline linking, framing of enige andere methode in uw website of die van een derde op te nemen. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Idorsia vereist.

4. Links naar websites van derden
Bij wijze van service voor de bezoekers van onze website kan deze links bevatten naar andere internetsites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden (hierna "websites van derden"). Wij wijzen u erop dat Idorsia geen controle over deze websites van derden uitoefent, noch verbonden is met een dergelijke partij en dat uw eventuele bezoek aan deze websites van derden voor eigen risico is en is onderworpen aan de juridische voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende site. U begrijpt voorts dat Idorsia geen goedkeuring verleent aan of toezicht houdt op sites van derden. Idorsia draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van derden.

5. Door gebruikers gegenereerde content
Hoewel Idorsia niet verplicht is om door gebruikers gegenereerde content te controleren of herzien, kan zij hier soms toe overgaan. Idorsia draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de content van dergelijke communicatieplatforms, ongeacht of deze voortkomt uit wetten aangaande copyright, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins Het verzenden of posten van onrechtmatig, lasterlijk, bedreigend, onwelvoeglijk, pornografisch of godslasterlijk materiaal of ander materiaal dat in strijd is met wet- en regelgeving, is uitdrukkelijk verboden. Wij wijzen u erop dat Idorsia haar volledige medewerking zal verlenen indien haar door een gerechtelijk bevel of door wetshandhavende autoriteiten wordt verzocht de identiteit van een persoon die dergelijk materiaal verzendt of post bekend te maken. Bovendien is Idorsia gerechtigd maar niet verplicht berichten die of materiaal dat zij geheel naar eigen oordeel beschouwt als (i) grof, onwelvoeglijk, bedrieglijk, misleidend, beledigend of lasterlijk of (ii) in strijd met een intellectueel eigendomsrecht, zoals auteursrechten of handelsmerken of (iii) in strijd met wet- of regelgeving of (iv) anderszins onaanvaardbaar te verwijderen of blokkeren.

6. Geen vertrouwelijke behandeling van bijdragen van gebruikers
Tenzij het "privacybeleid" daarop van toepassing is, worden berichten die en materiaal dat u per e-mail of op enige andere wijze naar deze website verzendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, vragen, suggesties enz. behandeld als niet-vertrouwelijk en niet vallend onder een eigendomsrecht. Idorsia is gerechtigd alles wat u verzendt of post te gebruiken voor ongeacht welk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot verzending, publicatie, bekendmaking, reproductie en posting. Bovendien is Idorsia gerechtigd alle informatie, concepten, knowhow en dergelijke die is opgenomen in materiaal of berichten die u naar de website verzendt te gebruiken voor ongeacht welk doel, zoals het ontwikkelen, fabriceren, promoten en marketen van producten van Idorsia. Wij wijzen u erop dat u hierbij afstand doet van al uw rechten in verband met dergelijke verzonden berichten en materiaal.

7. Gegevensbescherming
Voor informatie over gegevensbescherming raadpleeg Idorsia's privacybeleid.

8. Technische onnauwkeurigheden, typefouten en wijzigingen
Deze website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Idorsia behoudt zich het recht voor informatie op deze website alsmede op deze website beschreven producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

9. Disclaimer
Hoewel Idorsia tracht om nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verstrekken op de website, erkent u dat de website beschikbaar is "as is". Idorsia geeft expliciet noch impliciet garantie met betrekking tot de content van deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst afbeeldingen en links). Bovendien is Idorsia op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van deze website en zijn content. Idorsia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid, geschiktheid, volledigheid, uitgebreidheid, nut, betrouwbaarheid en actualiteit van deze website en zijn content. Idorsia geeft expliciet noch impliciet garantie dat de in de website vervatte functies ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server waarop deze beschikbaar wordt gesteld, vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanddelen. Idorsia behoudt zich het recht voor een of meer functies van de website te onderbreken of te staken en draagt geen aansprakelijkheid voor een onderbreking of staking van een of alle functies van de website.

Daar sommige rechtsgebieden de uitsluiting van bepaalde garanties niet toestaan, is het mogelijk dat sommige van de hierboven genoemde uitsluitingen niet op u van toepassing zijn.

10. Over Idorsia-producten verstrekte informatie

De op deze website verstrekte informatie over de producten van Idorsia is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies. Indien u patiënt bent, adviseren wij u voor medisch advies contact op te nemen met uw arts of zorgverlener.
Idorsia zal reageren op de aanvraag van uw arts of zorgverlener.

11. Op de toekomst gerichte verklaringen

Sommige verklaringen op deze website zijn op de toekomst gericht. Dergelijke verklaringen zijn van nature onderhevig aan bepaalde risico's, onzekerheden en overige factoren die van invloed kunnen zijn op de feitelijke resultaten, prestaties of verrichtingen van Idorsia en haar gelieerde ondernemingen, zodat laatstgenoemde aanzienlijk afwijken van die welke werden verwacht of in de op de toekomst gerichte verklaringen zijn genoemd. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van Idorsia, die beïnvloed kunnen worden door een aantal factoren. Deze factoren zijn onder meer het niet of niet tijdig kunnen ontwikkelen van nieuwe producten door Idorsia, het niet ontvangen van verwachte wettelijke goedkeuringen, problemen met het op de markt brengen van huidige producten als gevolg van concurrentie of andere factoren en overheidsvoorschriften die het vermogen van Idorsia om haar producten te verkopen beperken. Wij willen erop wijzen dat Idorsia geen aansprakelijkheid draagt voor het actualiseren van de op de toekomst gerichte verklaringen in deze website naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van contentupdates van de website.


12. Toepasselijk recht en rechtsgebied
Op alle aspecten van uw gebruik van deze website is Zwitsers recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het kanton Basel-Landschaft, Zwitserland.

13. Imprint

Alle materiaal op deze website is zorgvuldig geverifieerd.

Hoewel Idorsia tracht de informatie op deze website doorlopend uit te breiden en bij te werken, garandeert zij niet dat de informatie op deze site of toegankelijk via ingebouwde links compleet, juist en bijgewerkt is.

De auteursrechten voor alle internetpagina's onder www.idorsia.com berusten bij Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Deze website wordt uitgegeven door:
Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Corporate Communications
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
Zwitserland