Oświadczenia prawne

Warunki korzystania z serwisu internetowego

Korzystanie z niniejszego serwisu podlega w każdym przypadku następującemu regulaminowi oraz obowiązującym przepisom prawa. Uzyskanie przez użytkownika dostępu do niniejszego serwisu i przeglądanie go oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Brak zgody na którekolwiek z postanowień regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oznacza, że użytkownik nie może korzystać z serwisu. Dlatego przed skorzystaniem z serwisu należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Uwaga: firma Idorsia może zmienić niniejszy regulamin lub unieważnić go z dowolnej przyczyny i w dowolnym czasie bez powiadomienia. W związku z tym użytkownik powinien okresowo odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnie obowiązującym regulaminem, którego postanowieniami jest związany.

1. Wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego
O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, niniejszy serwis internetowy jest chroniony prawami autorskimi. W związku z tym użytkownik może pobierać, kopiować w formie elektronicznej, drukować lub wyświetlać dowolne informacje znajdujące się w niniejszym serwisie wyłącznie do użytku niekomercyjnego i osobistego. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikacji, przesyłania lub wykorzystywania wszelkich danych zawartych w niniejszym serwisie (w tym obrazów, tekstu, grafiki, filmów itp.) do celów publicznych lub komercyjnych. Wszelkie wyjątki wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy Idorsia. Idorsia nie gwarantuje jednak ani nie oświadcza, że korzystanie przez użytkownika z dowolnych informacji zawartych w niniejszym serwisie nie będzie naruszać praw osób trzecich.

2. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności
Prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, informacje zastrzeżone, produkty lub inne prawa własności, które zawiera lub do których odnosi się niniejszy serwis internetowy (zwane dalej „Prawami”), są wyłączną własnością Idorsia lub innych podmiotów, które przyznały firmie Idorsia prawo oraz udzieliły licencji do korzystania z takich Praw. Użytkownikowi nie jest przyznawana ani udzielana żadna licencja ani też prawo związane z którymkolwiek z tych Praw.

3. Łącza i wyświetlanie w ramce
Jedynymi dopuszczalnymi łączami do niniejszego serwisu są łącza do strony głównej. Łącza do stron wewnętrznych (deep linking) nie są dozwolone. Ponadto zabronione jest wykorzystywanie łączy typu hotlink czy inline link, wyświetlanie niniejszego serwisu internetowego w ramce (framing) oraz dowolne inne metody włączania części niniejszego serwisu internetowego do serwisu internetowego użytkownika lub serwisu internetowego osoby trzeciej. Wszelkie wyjątki wymagają uprzedniej pisemnej zgody firmy Idorsia.

4. Łącza do serwisów internetowych osób trzecich
W ramach usługi dla odwiedzających niniejszy serwis internetowy może zawierać łącza do innych serwisów internetowych będących własnością osób trzecich i zarządzanych przez nie (zwanych dalej „Serwisami Internetowymi Osób Trzecich”). Należy pamiętać, że Idorsia nie ma żadnej kontroli nad Serwisami Internetowymi Osób Trzecich, a zamieszczanie łączy do takich Serwisów Internetowych Osób Trzecich następuje na wyłączne ryzyko użytkownika oraz podlega informacjom prawnym i dotyczącym ochrony danych osobowych zamieszczonym w serwisie, do którego prowadzi łącze. Ponadto Idorsia w żadnej mierze nie weryfikuje, ani nie zatwierdza Serwisów Internetowych Osób Trzecich. Idorsia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolne Serwisy Internetowe Osób Trzecich, do których prowadzą łącza.

5. Czaty / udział użytkowników
Chociaż na firmie Idorsia nie spoczywa żaden obowiązek monitorowania ani przeglądu dowolnych czatów, tablic ogłoszeniowych czy podobnych części serwisu internetowego ani też treści takiej komunikacji, Idorsia może podejmować takie działania. Idorsia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść przesyłaną za pośrednictwem takich platform komunikacyjnych, wynikającej z przepisów prawa autorskiego, dotyczącej znaków towarowych, zniesławienia, ochrony danych osobowych, treści nieprzyzwoitych bądź jakichkolwiek innych. Użytkownikowi wyraźnie zabrania się przesyłania oraz zamieszczania wszelkich materiałów nielegalnych, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych lub bluźnierczych oraz dowolnych materiałów naruszających prawo. Idorsia będzie w pełni wykonywać wszelkie nakazy sądowe lub kierowane do niej wnioski organów ścigania dotyczące ujawnienia tożsamości dowolnej osoby przesyłającej lub zamieszczającej takie materiały. Ponadto Idorsia zastrzega sobie prawo do poniższych działań, nie zobowiązując się jednak do nich: usunięcia lub zablokowania dowolnych komunikatów bądź materiałów, które uzna za (i) obelżywe, obsceniczne, oszukańcze, wprowadzające w błąd, obraźliwe lub zniesławiające; (ii) naruszające dowolne prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie lub do znaków towarowych; (iii) naruszające dowolną ustawę lub rozporządzenie; lub (iv) w inny sposób niedopuszczalne według własnego uznania firmy Idorsia.

6. Brak poufnego traktowania informacji zamieszczanych przez użytkowników
Jeżeli nie podlegają one postanowieniom sekcji „Polityka ochrony danych osobowych” poniżej, wszelkie komunikaty lub materiały przesyłane do niniejszego serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym w szczególności dowolne uwagi, pytania, sugestie itp., będą traktowane jako informacje o charakterze niepoufnym i niezastrzeżonym. Firma Idorsia jest uprawniona do wykorzystywania dowolnych przesyłanych lub zamieszczanych treści do dowolnych celów, w tym w szczególności do ich przesyłania, publikowania, ujawniania, odtwarzania i zamieszczania. Ponadto firma Idorsia jest uprawniona do wykorzystania dowolnych informacji, koncepcji, know-how lub podobnych treści zawartych w dowolnych materiałach bądź komunikatach przesyłanych przez użytkownika do serwisu w dowolnym celu, na przykład w celu opracowywania, produkcji, promocji i marketingu produktów firmy Idorsia. Uwaga: użytkownik zrzeka się niniejszym wszelkich praw związanych z takimi przesyłanymi komunikatami i materiałami.

7. Polityka ochrony danych osobowych
Aby uzyskać informacje na temat Ochrony Danych, prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Idorsia.

8. Nieścisłości techniczne, błędy typograficzne i zmiany
Niniejszy serwis internetowy może zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Idorsia zastrzega sobie prawo do zmiany, korekty i/lub udoskonalenia dowolnych informacji, jak też dowolnych produktów opisanych w niniejszym serwisie internetowym w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

9. Wyłączenie odpowiedzialności
Celem firmy Idorsia jest stałe dostarczanie dokładnych i aktualnych informacji za pośrednictwem serwisu internetowego, lecz użytkownik przyjmuje do wiadomości, że serwis jest udostępniany w swojej obecnej postaci. Idorsia nie udziela żadnego rodzaju gwarancji ani rękojmi ani też nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, wyraźnych ani dorozumianych, związanych z treścią niniejszego serwisu (w tym w szczególności z tekstem, grafiką i łączami). Ponadto Idorsia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z niniejszego serwisu internetowego i jego treści. Idorsia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, odpowiedniość, kompletność, kompleksowość, przydatność, wiarygodność bądź aktualność treści niniejszego serwisu internetowego. Idorsia nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi, że funkcje zawarte w serwisie internetowym będą działać w sposób nieprzerwany lub wolny od błędów, a usterki zostaną naprawione, bądź że niniejszy serwis internetowy lub udostępniający go serwer są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów. Idorsia zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia dowolnych funkcji serwisu internetowego oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dowolne czasowe bądź trwałe wyłączenie niektórych lub wszystkich funkcji serwisu.

Ponieważ wyłączenie rękojmi nie jest dopuszczalne w niektórych jurysdykcjach, niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

10. Informacje na temat produktów firmy Idorsia
Zawarte w niniejszym serwisie internetowym informacje na temat produktów firmy Idorsia nie mają w zamiarze zastąpić fachowej porady lekarskiej. Jeżeli użytkownik jest pacjentem, powinien skontaktować się z lekarzem lub dostawcą usług medycznych i powiadomić go, że potrzebuje porady medycznej. Idorsia udzieli odpowiedzi na zapytania lekarza lub dostawcy usług medycznych użytkownika.

11. Stwierdzenia dotyczące przyszłości
Niektóre ze stwierdzeń zawartych w niniejszym serwisie internetowym dotyczą przyszłości. Takie stwierdzenia z natury wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, które mogą skutkować istotnymi różnicami między rzeczywistymi wynikami lub osiągnięciami firmy Idorsia oraz jej podmiotów stowarzyszonych a wartościami oczekiwanymi bądź przewidywanymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na obecnych oczekiwaniach i założeniach firmy Idorsia, na które wpływ może wywierać wiele czynników. Wśród tych czynników należy wymienić niezdolność firmy Idorsia do opracowania nowych produktów lub opóźnienia w ich opracowywaniu, niemożność uzyskania spodziewanych zezwoleń organów regulacyjnych, problemy z komercjalizacją obecnych produktów ze względu na konkurencję lub inne czynniki oraz regulacje rządowe ograniczające zdolność firmy Idorsia do sprzedaży jej produktów. Idorsia nie przyjmuje odpowiedzialności za aktualizację zawartych w niniejszym serwisie internetowym stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu uwzględnienia dowolnych zdarzeń bądź okoliczności następujących po dacie aktualizacji treści zawartych w serwisie.

12. Obowiązujące prawo i właściwość sądu
Korzystanie z niniejszego serwisu podlega pod każdym względem przepisom prawa szwajcarskiego bez uwzględnienia przepisów prawa kolizyjnego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie spory i postępowania sądowe wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszego serwisu internetowego bądź dotyczące go będą podlegać wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów kantonu Basel-Landschaft w Szwajcarii.

13. Imprint

Cały materiał znajdujący się w tym serwisie internetowym został starannie zweryfikowany.

Idorsia dba, aby ciągle rozszerzać i aktualizować informacje zawarte w tym serwisie internetowym, ale nie gwarantuje, iż informacje w tym serwisie, lub dostępne poprzez wbudowane łącza, są kompletne, poprawne i aktualne.

Prawa autorskie do wszystkich stron internetowych znajdujących się pod adresem www.idorsia.com należą do Idorsia Pharmaceuticals Ltd.

Niniejszy serwis internetowy został wydany przez:
Idorsia Pharmaceuticals Ltd
Corporate Communications
Hegenheimermattweg 91
4123 Allschwil
Szwajcaria